Farnosť Stará Bystrica
Máme moc byť v raji s Bohom už teraz, byť šťastní s Ním aj v tejto chvíli ak milujeme ako On miluje, ak pomáhame ako On pomáha, ak dávame ako On dáva, ak slúžime ako On slúži.
Matka Tereza

Služba farára

 • Farnosť je určité spoločenstvo veriacich, natrvalo ustanovené v partikulárnej cirkvi, o ktoré je pastoračná starostlivosť pod autoritou diecézneho biskupa zverená farárovi ako jeho vlastnému pastierovi.  (Kán. 515 - § 1 CIC)
 • Farár je vlastný pastier farnosti, ktorá mu je zverená. Pastoračnú starostlivosť o zverené spoločenstvo vykonáva pod autoritou diecézneho biskupa a je povolaný k účasti na jeho službe Krista, aby pre to isté spoločenstvo vykonával učiacu, posväcovaciu a riadiacu úlohu za spolupráce aj iných kňazov alebo diakonov i za prispenia laických veriacich podľa normy práva.  (Kán. 519 CIC)
 • Farár je povinný starať sa, aby sa Božie slovo neporušené hlásalo tým, ktorí sa nachádzajú vo farnosti; preto má dbať, aby veriaci laici boli poučovaní o pravdách viery najmä homíliou, ktorú treba mať v nedele a prikázané sviatky, ako aj katechetickou výukou, a má rozvíjať činnosti, ktorými sa napomáha evanjeliový duch aj vo vzťahu k sociálnej spravodlivosti; osobitnú starostlivosť má venovať katolíckej výchove detí a mládeže; má sa aj za spolupráce veriacich všemožne usilovať, aby sa evanjeliové posolstvo dostalo aj k tým, ktorí zanechali náboženský život, alebo nevyznávajú pravú vieru.  (Kán. 528 - § 1 CIC)
 • Farár sa má starať, aby sa najsvätejšia Eucharistia stala stredobodom farskéhozhromaždenia veriacich; má sa snažiť, aby sa veriaci sýtili nábožným slávením sviatostí a osobitne aby často pristupovali k sviatostiam najsvätejšej Eucharistie a pokánia; takisto sa má usilovať, aby veriaci boli vedení k modlitbe konanej aj v rodinách a aby sa vedome a aktívne zúčastňovali na posvätnej liturgii, ktorú farár musí vo svojej farnosti riadiť pod autoritou diecézneho biskupa, a je viazaný dozerať, aby sa nevkradli zlozvyky.  (Kán. 528 - § 2 CIC)
 • Farár, aby horlivo vykonával úrad pastiera, sa má usilovať poznať veriacich zverených do jeho starostlivosti; preto má navštevovať rodiny, mať účasť na starostiach a najmä na trápeniach a žiaľoch veriacich a posilňovať ich v Pánovi, ako aj múdro naprávať, keď v niečom pochybili; chorým, predovšetkým umierajúcim, má pomáhať so súcitnou láskou, starostlivo ich posilňovať sviatosťami a odporúčať ich duše Bohu; s osobitnou starostlivosťou sa má ujímať chudobných, utrápených, osamelých, vyhnaných z vlasti a tých, na ktorých doliehajú osobitné ťažkosti; má sa aj snažiť, aby manželia a rodičia mali podporu pri plnení svojich povinností, a v rodine má podporovať vzrast kresťanského života.   (Kán. 529 - § 1)
 • Farár má uznávať a napomáhať vlastný podiel, ktorý majú v poslaní Cirkvi veriaci laici, podporujúc ich združenia s náboženskými cieľmi. Má spolupracovať so svojím biskupom a s presbytériom diecézy a snažiť sa, aby sa veriaci starali o farské spoločenstvo, aby sa cítili členmi tak diecézy, ako aj celej Cirkvi a aby sa zúčastňovali na činnostiach, ktoré toto spoločenstvo majú napomáhať, alebo aby ich podporovali.  (Kán. 529 - § 2)
 • Farárovi sú osobitne zverené tieto úkony:
  1. vysluhovanie krstu;
  2. vysluhovanie sviatosti birmovania tým, ktorí sa nachádzajú v nebezpečenstve smrti;
  3. vysluhovanie viatika, ako aj pomazania chorých, ako aj udeľovanie apoštolského požehnania;
  4. asistovanie pri uzatváraní manželstiev a požehnanie sobáša;
  5. pochovávanie;
  6. požehnanie krstného prameňa vo veľkonočnom čase, vedenie procesií mimo kostola, ako aj slávnostné požehnania mimo kostola;
  7. slávnostnejšie slávenie Eucharistie v nedele a prikázané sviatky.  (Kán. 530 CIC)
 • Farár zastupuje farnosť vo všetkých právnych záležitostiach podľa normy práva; má dbať, aby sa farské majetky spravovali podľa noriem práva.  (Kán. 532 CIC)

Duchovný otec

 

Jozef Hlinka, farár

 

ICLic. Mgr. Jozef Hlinka sa narodil 3. júna 1966 v Považskej Bystrici. Božím dieťaťom sa stal vo sviatosti krstu 18. júna 1966 vo farskom kostole v Považskej Bystrici. Zmaturoval na Gymnáziu v Považskej Bystrici.

Pre nepriaznivé politické pomery nebol prijatý na štúdium teológie. Preto pracoval ako vodič a neskôr ako skladník v zásobovacej základni podniku Zdroj v Pov. Bystrici.

Po zmene politickej situácie v r. 1990 nastúpil do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, kde sa pripravoval na kňazskú službu. Vyštudoval teológiu na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave Teologickom inštitúte v Nitre (1996) a kánonické právo na Katolíckej univerzite v Lubline (2016).

Za kňaza ho vysvätil 15. júna 1996 v Krásne nad Kysucou nitriansky biskup Ján Chryzostom kardinál Korec. Jeho prvým kaplánskym miestom bola farnosť Varín. V rokoch 1997–2006 bol farským administrátorom farnosti Trenčianska Teplá, v rokoch 2006–2019 farárom farnosti Papradno. Od roku 2008 je sudcom Diecézneho cirkevného súdu v Žiline. Od júla 2019 pôsobí ako farár v Starej Bystrici.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS