Farnosť Stará Bystrica
Máme moc byť v raji s Bohom už teraz, byť šťastní s Ním aj v tejto chvíli ak milujeme ako On miluje, ak pomáhame ako On pomáha, ak dávame ako On dáva, ak slúžime ako On slúži.
Matka Tereza

Náš patrón

Svätý Michal Archanjel

 

 

Sv. Michal je jedným z hlavných anjelov (archanjel – mimoriadne mocný anjel).

Meno Michal (Mi-cha-El) znamená "Kto ako Boh?". Je to vlastne bojový pokrik dobrých anjelov v boji proti Zlému. Je zobrazovaný v rytierskom brnení s prilbou, mečom, kopijou a štítom.

Je nazývaný kniežaťom anjelov, anjelom spravodlivosti, ochrancom Kristovej Cirkvi alebo kniežaťom duší. Boh mu zveril v dejinách spásy veľké úlohy. Je označovaný tiež ako Boží dôverník, posol, ktorý odovzdáva ľuďom pokyny Pána.

Zmienka o ňom sa nachádza sa na viacerých miestach Svätého písma. V Starom zákone v Knihe proroka Daniela (Dan 10, 13.21; Dan 12, 1); v Novom zákone v Knihe Zjavenia sv. apoštola Jána (Zjv 12, 7) a v Liste sv. apoštola Júdu (Jud 1, 9).

Na základe pasáží zo Svätého písma priradila kresťanská tradícia svätému archanjelovi Michalovi štyri úlohy:
• bojovať proti Satanovi,
• zachraňovať duše veriacich z moci Satana, zvlášť v hodine smrti,
• ochraňovať Boží ľud – židov v Starom zákone, kresťanov a Cirkev v Novom zákone,
• sprevádzať duše ľudí zo sveta pred Boží súd.

 

Význam mena:  Kto je ako Boh? (hebr. מיכאל Micha'el, lat. Michael)

Atribúty:  meč, prilba, váhy; zobrazuje sa často ako rytier v brnení šliapajúci po drakovi

Patrón:  Katolíckej cirkvi, v boji proti pokušeniam a diablovi; rytierov, vojakov, obchodníkov, parašutistov, policajtov, námorníkov, pekárov, výrobcov váh, ciachovačov, lekárnikov, sanitárov, tokárov, krajčírov, sklenárov, maliarov, zlatníkov, cínarov, zlievačov, zamestnancov bánk, rádiomechanikov, chudobných, zomierajúcich; cintorínov; dobrej smrti; pri búrke a zlom počasí

Sviatok:  29. septembra

 


 

Modlitba k sv. Michalovi

Svätý Michal Archanjel,
bráň nás v boji,
buď nám ochrancom
proti zlobe a úkladom diabla.
Pokorne prosíme,
nech mu Boh ukáže svoju moc.
A ty, knieža nebeských zástupov,
Božou mocou zažeň do pekla satana
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší
potulujú po svete.
Amen.

—>  noty


 

Iné stránky:

—>  http://www.zivotopisysvatych.sk/michal-archanjel/

—>  https://sk.wikipedia.org/wiki/Michal_(anjel)

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS