Farnosť Stará Bystrica
Máme moc byť v raji s Bohom už teraz, byť šťastní s Ním aj v tejto chvíli ak milujeme ako On miluje, ak pomáhame ako On pomáha, ak dávame ako On dáva, ak slúžime ako On slúži.
Matka Tereza

Cesta svetla

Čo je via lucis?

Pieseň k pobožnosti cesta svetla.

 

Viera každého kresťana a každého kresťanského spoločenstva sa často prirovnáva k ceste, ktorá predpokladá postupný rast a postuné, stále zodpovednejšie včleňovanie sa do života Cirkvi.

Preto je prirodzené, aby sa pobožnosti stávali cestami, ktoré nás majú niekam priviesť.

Takouto pobožnosťou je aj CESTA SVETLA (Via lucis).

Nadväzuje na cestu kríža (Via crucis). Začína pri hrobe, z ktorého vyráža výbuch radosti z Kristovho zmŕtvychvstania, a vrcholí na hore Tábor alebo presnejšie vo večeradle vyliatím Ducha Svätého.

 

 

Cesta svetla – zastavenia

 1. Pán Ježiš vstal z mŕtvych.
 2. Peter a Ján pri prázdnom hrobe.
 3. Vzkriesený Ježiš sa zjavuje Márii Magdaléne.
 4. Vzkriesený Ježiš sa zjavuje emauzským učeníkom.
 5. Vzkriesený Ježiš sa dáva poznať pri lámaní chleba.
 6. Vzkriesený Ježiš sa dáva poznať svojim učeníkom.
 7. Vzkriesený Ježiš dáva učeníkom moc odpúšťať hriechy.
 8. Vzkriesený Ježiš posilňuje Tomášovu vieru.
 9. Vzkriesený Ježiš sa zjavuje učeníkom pri Tiberiadskom mori.
 10. Vzkriesený Ježiš udeľuje Petrovi primát v Cirkvi.
 11. Vzkriesený Ježiš posiela učeníkov do celého sveta.
 12. Vzkriesený Ježiš vystupuje do neba.
 13. S Máriou v očakávaní Ducha Svätého.
 14. Vzkriesený Ježiš zosiela prisľúbeného Ducha Svätého.

 

Pieseň k ceste svetla

 1. Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, – aleluja, chváľme Boha, Boha svojho.  
  Prvý zo všetkých zomrelých, –  aleluja, chváľme Boha, Boha svojho.
 2. Chýr sa šíri čistým ránom, –  aleluja, chváľme Boha, Boha svojho.         
  Svetlo žiari v hrobe prázdnom, –  aleluja, chváľme Boha, Boha svojho.  
 3. Ako brat nás oslovuje, –  aleluja, chváľme Boha, Boha svojho.             
  Ako miloval, miluje, –  aleluja, chváľme Boha, Boha svojho.  
 4. Nech už nikto nie je smutný, –  aleluja, chváľme Boha, Boha svojho.       
  Musel zomrieť a vstať z mŕtvych, –  aleluja, chváľme Boha, Boha svojho.
 5. Život žiari v plnom jase, –  aleluja, chváľme Boha, Boha svojho.          
  Kto by neveril tej kráse? –  aleluja, chváľme Boha, Boha svojho.
 6. Zeme dotkli sa nebesá, –  aleluja, chváľme Boha, Boha svojho.             
  Ježiš žije, nebojte sa, –  aleluja, chváľme Boha, Boha svojho.  
 7. Keď zas život hriechy zrania, –  aleluja, chváľme Boha, Boha svojho;      
  dáva Ducha odpúšťania, –  aleluja, chváľme Boha, Boha svojho.  
 8. Je to viac, než dúfať možno, –  aleluja, chváľme Boha, Boha svojho.       
  Odpusť mi, Pán môj a Boh môj! –  aleluja, chváľme Boha, Boha svojho.  
 9. Našu vieru posilňuješ, –  aleluja, chváľme Boha, Boha svojho;         
  a sám seba nám daruješ, –  aleluja, chváľme Boha, Boha svojho.  
 10. Ty vieš lepšie, než to ja viem, –  aleluja, chváľme Boha, Boha svojho;    
  ako ťa, Kriste, milujem, –  aleluja, chváľme Boha, Boha svojho.   
 11. Zvesť o tomto zmŕtvychvstaní, –  aleluja, chváľme Boha, Boha svojho;     
  nech letí po celej zemi, –  aleluja, chváľme Boha, Boha svojho.
 12. Pánovo sa plní slovo, –  aleluja, chváľme Boha, Boha svojho;             
  v Novej zemi v Nebi novom, –  aleluja, chváľme Boha, Boha svojho.
 13. Radostne ho očakávať, –  aleluja, chváľme Boha, Boha svojho;             
  s vierou prosiť a dostávať, –  aleluja, chváľme Boha, Boha svojho.  
 14. V srdci človeka Duch Svätý, –  aleluja, chváľme Boha, Boha svojho;       
  neslýchané javí veci, –  aleluja, chváľme Boha, Boha svojho.

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS