Farnosť Stará Bystrica
Máme moc byť v raji s Bohom už teraz, byť šťastní s Ním aj v tejto chvíli ak milujeme ako On miluje, ak pomáhame ako On pomáha, ak dávame ako On dáva, ak slúžime ako On slúži.
Matka Tereza

Sviatosti (1)

Pápež František prednedávnom (29.6.2022) napísal apoštolský list o liturgickej formácii Božieho ľudu Desiderio desideravi, určený kňazom, zasväteným, ale aj laikom, v ktorom predkladá, ako sám píše „niekoľko úvah o liturgii, ktorá je základným rozmerom života Cirkvi“. Nie je to nejaká inštrukcia, je to skôr text na rozjímanie, ponúka mnoho podnetov na pochopenie krásy pravdivosti liturgického slávenia. (Bude iste vhodné dakedy po ňom siahnuť.)

Aj z toho vidno, že o liturgii treba hovoriť, aby sme ju správne prežívali a chápali.

Je pravda, ako povedal kedysi Pp. Benedikt XVI., že dnes už nemáme problém s porozumením slov pri slávení liturgie, pretože všetky obrady boli preložené do národných jazykov; avšak máme problém s iným: bolo by treba teraz preložiť liturgiu z národných jazykov do tajomstva. To nám naozaj chýba. Často liturgiu prežívame len vonkajškovo, ale nerozumieme jej vnútornej podstate. Nuž a do toho je potrebné zapojiť rozum i srdce. (Exupéry, Malý princ: „Dobre vidíme len srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné.“)

(Pozn.: Ćísla označujú príslušný článok KKC)

Liturgia –

1069 Slovo "liturgia" v pôvodnom význame znamená "verejné dielo", "službu v mene ľudu alebo v prospech ľudu". V kresťanskej tradícií znamená, že Boží ľud sa zúčastňuje na "Božom diele". Prostredníctvom liturgie Kristus pokračuje v diele nášho vykúpenia.

1071 Liturgia je Kristovo dielo a aj činnosťou jeho Cirkvi. Vyžaduje, aby sa všetci na nej zúčastňovali „vedome, aktívne a s úžitkom“.

1075 Liturgická katechéza sa zameriava na to, aby vovádzala do Kristovho tajomstva, a to tak, že postupuje od viditeľného k neviditeľnému, od označujúceho k označovanému, od „sviatostí“ k „tajomstvám“.

1113 Celý liturgický život Cirkvi sa sústreďuje okolo eucharistickej obety a sviatostí.

Preto sa budeme v nasledujúcich katechézach venovať sviatostiam.

 

Sviatosti sú súčasťou nášho katolíckeho života až do tej miery, že ich niekedy považujeme za niečo samozrejmé. Ak si nájdeme čas, aby sme o nich popremýšľali, lepšie pochopíme, aký veľký poklad nám v nich dal náš Pán. Oživíme si našu vieru a budeme mať väčší úžitok zo sviatostí. Namiesto toho, aby sme ich brali ako rutinu, každá sviatosť, ktorú prijmeme, sa stane čoraz viac osobným stretnutím s Pánom.

V živote sa vydávame na dve cesty, fyzickú a duchovnú. Na tej fyzickej nám Pán Boh dáva všetko, čo potrebujeme pre telesný život. No Boh sa stará aj o našu duchovnú cestu – k tomu nám dal sviatosti.

1210 V Cirkvi je sedem sviatostí: krst, birmovanie, Eucharistia, pokánie, pomazanie chorých, posvätný stav a manželstvo. Tieto sviatosti sa týkajú všetkých etáp a všetkých dôležitých chvíľ života kresťana: dávajú životu viery kresťanov vznik a rast, uzdravenie a poslanie. V tomto je určitá podobnosť medzi etapami prirodzeného života a etapami duchovného života.

 

Definícia sviatostí:

Sviatosti sú prostriedky Božej milosti, ktoré ustanovil Ježiš Kristus.

Sviatosti sú viditeľné znaky, ktoré ustanovil Ježiš Kristus, aby do ľudských duší privádzali neviditeľnú milosť Božiu.

Jednoduchšie: Sviatosti sú viditeľné znaky neviditeľnej Božej milosti.

 

Delenie sviatostí:

PODĽA ÚČINKU SVIATOSTI:

1. Iniciačné - začínajú v človeku život milosti a zveľaďujú ho.

► Krst ;  ► Birmovanie ;  ► Eucharistia

2. Uzdravujúce - uzdravujú v človeku to, čo je choré na duši i na tele.

► Sviatosť zmierenia ;  ► Pomazanie chorých

3. Spoločenské - sú určené pre službu spoločenstva.

► Posvätná vysviacka ;  ► Manželstvo

Toto delenie umožňuje vidieť, že sviatosti tvoria určitý organizmus, v ktorom má každá sviatosť svoje životne dôležité miesto. V tomto organizme má Eucharistia ako „sviatosť sviatostí“ jedinečné miesto: všetky ostatné sviatosti sú zamerané na ňu ako na svoj cieľ. (1211)

 

Iné delenie: PODĽA DISPOZÍCIE PRIJÍMATEĽA:

  • Sviatosti mŕtvych  – prijíma ten, kto je duchovne mŕtvy – teda kto sa nachádza v stave ťažkého hriechu.   ► Krst ;  ► Sviatosť zmierenia
  • Sviatosti živých  –  sa prijímajú hodne v stave milosti posväcujúcej, a v duši človeka rozhojňujú Božiu milosť.   (ostatných 5)

Sviatosti môže prijať len človek v stave pozemského putovania, čiže len človek živý (žijúci)!

 

3 sviatosti môžeme prijať len raz za život, pretože vtláčajú do duše nezmazateľný znak – krst, birmovanie, posvätný stav. (porov. 1121)

 

VŠETKY SVIATOSTI V SEBE OBSAHUJÚ TRI PRVKY:

  • MATÉRIA –  to, čo je zmyslovo vnímateľné – možno to vidieť, počuť, nahmatať.
  • FORMA  –  slovná formula, skrze ktorú sa sviatosť udeľuje
  • ÚMYSEL  – Úmysel konať, čo koná Cirkev  

 

Pri sviatostiach pre ich platnosť nezáleží na osobnej dispozícii vysluhovateľa, pretože prvotným vysluhovateľom všetkých sviatostí je sám Ježiš Kristus. On krstí, odpúšťa, učí, vedie, aj keď vysluhovateľ (napr. kňaz) je nehodný. Teda sviatosti pôsobia „ex opere operato“ („vykonaním úkonu“).

No ovocie sviatostí závisí aj od dispozícií toho, kto ich prijíma. Teda sviatosti prinášajú ovocie v tých, ktorí ich prijímajú s potrebnými dispozíciami.

Aby niekto platne prijal sviatosť, stačí mu úmysel prijať túto sviatosť. Kto by však bez úmyslu, čiže úplne pasívne, alebo fingovane prijímal sviatosť, dopustil by sa svätokrádeže.

 

Dovetok:

Keď už sme spomenuli toľkých pápežov pri tejto téme, môžeme pripomenúť ešte ďalších dvoch.

O dnes blahoslavenom Jánovi Pavlovi I. je známe, že mal zmysel pre humor. Napríklad na záver generálnej audiencie 13. septembra 1978 povedal:

Vo Francúzsku v minulom storočí žil Frederik Ozanam, o ktorom jeho priateľ dominikán Lacordaire hovoril: "Je tak schopný a dobrý, že sa určite stane kňazom a dotiahne to až na biskupa!" Nestalo sa tak. Stretol jedno dobré dievča a oženil sa. Locardaire bol z toho sklamaný a povzdychol si: "Chudák Ozanam! Aj on padol pasce!"
O dva roky navštívil Lacordaire Rím a pápež Pius IX. mu udelil audienciu. "Poďte sem, otče," povedal mu pápež. "Ja som si vždy myslel, že Ježiš ustanovil sedem sviatostí. A teraz prichádzate Vy a úplne ničíte moje predstavy: Tvrdíte totiž, že Boh ustanovil šesť sviatostí a jednu pascu. Pozor, otče, to nie je pasca, ale veľká sviatosť!"

smiley

 

A ešte krásne krátke video k tejto téme:

—>  Zázrak svätej omše

 

––––––––––

Na štúdium:

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS