Farnosť Stará Bystrica
Máme moc byť v raji s Bohom už teraz, byť šťastní s Ním aj v tejto chvíli ak milujeme ako On miluje, ak pomáhame ako On pomáha, ak dávame ako On dáva, ak slúžime ako On slúži.
Matka Tereza

Služba chorým doma

Informácie ohľadom služby chorým a starým ľuďom doma

 

„Všetci veriaci majú mať starosť o chorých, majú ich navštevovať, posilňovať v Pánovi a bratsky im pomáhať v ich potrebách.“

„Duchovní pastieri nech sa postarajú, by sa chorým a starým, hoci nie sú ťažko chorí, poskytovala možnosť často prijímať Eucharistiu.“

 

Chorých a starých nahlasujte na fare, aby mohli prijímať sviatosti – buď mesačne, alebo minimálne raz za rok.

 

Kňaz navštevuje pravidelne každý mesiac chorých, ktorí chcú prijať Eucharistiu a podľa potreby aj sviatosť zmierenia. Zvyčajne v prvopiatkovom týždni. (Pozri Oznamy.)

Ostatných chorých navštevuje kňaz pred vianočnými a veľkonočnými sviatkami.

Chorí majú tiež možnosť prijať Eucharistiu každú nedeľu doma (podľa možnosti) prostredníctvom mimoriadneho vysluhovateľa sv. prijímania alebo kňaza.

 

O službu možno žiadať na fare - kedykoľvek: osobne, telefonicky, mailom.

Taktiež pri zhoršení zdravotného stavu volajte kňaza!

 

K chorému, ktorý má byť hospitalizovaný v nemocnici, zavolajte kňaza – podľa možností – ešte pred odchodom do nemocnice!

Chorých v nemocnici nahlasujte nemocničnému kaplánovi (→ Služba chorým v nemocnici).

 

Sviatosť pomazania chorých sa udeľuje podľa potreby na požiadanie.

 

Chorí v našej farnosti si môžu vybrať z niekoľ­kých spôsobov prijímania sviatostí doma:

I. 
»Sviatky«

návšteva kňaza pred veľko­noč­nými a vianočnými sviatkami;

II. 
»Mesačne«

pravidelná návšteva kňaza každý mesiac (zvyčajne v prvo­piat­­­ko­vom týždni);

III. 
»Nedeľa«

sväté prijímanie každú nedeľu prostredníctvom mimoriad­neho rozdávateľa alebo kňaza.


 

Poznámka:

V dome chorého, ktorý má prijať Eucharistiu, je vhodné pripraviť stôl, prestretý bielym obrusom, naň položiť kríž, jednu alebo dve zažaté sviece, príp. pohár s požehnanou vodou a vetvičku.

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS