Farnosť Stará Bystrica
Život je zverený človeku ako poklad, ktorý nesmie premárniť.
Ján Pavol II.

Pohreb

Informácie k vybaveniu pohrebu

 

Úmrtie nahláste ihneď na fare (telefonicky alebo osobne) a dohodnite termín pohrebu.

Ostatné záležitosti dohodnite s pohrebnou službou.

Na farský úrad je nutné predložiť List o prehliadke mŕtveho vystavený lekárom. (Tento doklad môžete priniesť dodatočne, ale pred pohrebom).

Pohreb nie je sviatosť, je spoločnou modlitbou veriacich za dušu zomrelého. Môže ho vykonávať aj diakon, ktorý pomáha farárovi v pastoračnej službe.

Pohrebný obrad sa môže konať bez omše alebo s omšou – ak je to možné a ak bol zomrelý praktizujúcim veriacim. Aj keď je pohreb bez omše, slávi sa pohrebná omša za zosnulého v inom čase.

Patrí sa, aby príbuzní pri príležitosti pohrebu pristúpili k sv. spovedi a pri pohrebnej omši prijímali.

 

Pochováva sa zvyčajne v pracovné dni. Prosím, nežiadajte bez opodstatneného dôvodu pohreb v nedeľu a sviatky!

Pohreb sa zvyčajne nespája so sv. omšou, ak zomrelý nebol praktizujúcim kresťanom (nechodieval do kostola, nepristupoval k sviatostiam), alebo ak nebol pred smrťou zaopatrený sviatosťami, alebo ak si smrť zapríčinil sám.

V prípade, že sa jedná o veriaceho iného vierovyznania, treba sa obrátiť na jeho vlastného duchovného.

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS