Farnosť Stará Bystrica
Láska nie je len niečím spontánnym a inštinktívnym: je to rozhodnutie, ktoré treba neustále potvrdzovať. Keď muža a ženu spája pravá láska, každý z nich berie na seba osud druhého ako svoj vlastný, aj za cenu námah a utrpení, aby ten druhý mal život a mal ho v hojnosti.
Ján Pavol II.

Uzavretie manželstva

Informácie k uzavretiu kánonického manželstva

 

Plánovaný sobáš treba nahlásiť najmenej 3 mesiace vopred. (Ak niektorý zo snúbencov nemá prijaté základné sviatosti - krst, birmovanie a Eucharistia - a chce ich prijať pred sobášom, je potrebná dlhšia príprava.)

Na farskom úrade snúbenci spíšu sobášnu zápisnicu. Ak sú pokrstení v inej farnosti, predložia krstný list (nie starší ako 3 mesiace). Ak už uzavreli civilné manželstvo, predložia sobášny list z matričného úradu. Ak sa jedná o vdovca, predloží úmrtný list predchádzajúceho manžela. V prípade vyhlásenia nulity predchádzajúceho manželstva sa predloží rozsudok cirkevného súdu.

Pred sobášom snúbenci spíšu zápisnicu aj na matričnom úrade v mieste konania sobáša (treba priniesť občianske preukazy a rodné listy), ktorú potom doručia na farský úrad.

 

Sobáš má byť vo farnosti, z ktorej pochádza snúbenica alebo snúbenec.

Sobáš býva spravidla vo farskom kostole.

 

 

Príprava snúbencov sa koná formou kurzu prípravy na manželstvo (tento kurz sa odporúča vykonať už v období vzdialenej prípravy, teda aj rok či viac pred sobášom). Okrem tohto kurzu sa snúbenci niekoľkokrát stretnú s farárom.

Viac:  Kurzy prípravy na manželstvo

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS