Farnosť Stará Bystrica
Byť kresťanom znamená:
byť pútnikom až do príchodu do Otcovho domu.
sv. Augustín

Dobrá novina 2020

Koledovanie vo farnosti v tomto roku

* Videovinš

 

 

Pripravené koledovanie sa nakoniec kvôli opatreniam a zákazom, žiaľ, neuskutočnilo.

Koledníci zo Starej Bystrice a Klubiny pripravili ako malú náhradu koledovania
tento —> videovinš.

 

Podporiť projekty Dobrej noviny môžeme až do sviatku Troch kráľov vložením milodaru do pokladničky na to určenej a označenej na stolíku v kostole alebo kaplnke; odtiaľ si môžeme vziať letáčiky a Noviny Dobrej noviny.

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS