Farnosť Stará Bystrica
Byť kresťanom znamená:
byť pútnikom až do príchodu do Otcovho domu.
sv. Augustín

Senkov 2020

13. septembra 2020

 

Ďakovná svätá omša pri Kríži vďaky v Senkove sa konala v nedeľu pred sviatkom Povýšenia svätého kríža, 13. septembra 2020 o 10:30 h. Zúčastnilo sa na nej asi 100 veriacich.

Omša sa slávila na opravenom pódiu, ktoré sa do budúcna plánuje doplniť o nový prístrešok, keďže starý neodolal poveternostným vplyvom.

 

Ku Krížu vďaky, ktorý v Senkove postavili obyvatelia Starej Bystrice na znak vďačnosti Bohu za záchranu počas druhej svetovej vojny, sme spoločne putovali s pánom farárom od kamenného kríža pri kostole. Tu sme v tichosti predniesli úmysly našej spoločnej modlitby . bolestného ruženca, ktorý sme sa modlili cestou. Na posvätné pietne miesto sme vstúpili so slovami piesne „Ach, poďte, kresťania, pozdraviť kríž svätý, na ktorom je Kristus, bolestne rozpätý...“     

Vyvrcholením celej púte bola ďakovná svätá omša, ktorú na pódiu pri Kríži vďaky celebroval pán farár. Slovami, ktorými sa nám prihovoril počas kázne, sme spolu s ním vstúpili do hĺbky tajomstva a pravého významu kríža v živote nás kresťanov. Kríža, ktorý je znakom triumfu a víťazstva jedinej osoby na svete, Ježiša Krista, ktorý vo svete žil naozaj autentický život; ktorý bol natoľko pánom svojho života, že sa ho bez obáv mohol vzdať; ktorý mal v sebe toľko života a toľko slobody, že neváhal vyliať všetok svoj život pre lásku k nám ľuďom.

Povzbudení slovami kázne mnoho veriacich po svätej omši pristúpilo ku Krížu vďaky, aby sa poklonili a zotrvaním v tichosti a modlitbe tak osobne prejavili svoju vďačnosť. Všetko sa nieslo v radostnej atmosfére umocnenej pohľadom na samotný kríž. Nechýbalo i vzájomné zdieľanie sa medzi veriacimi. Následne sme sa všetci vrátili do svojich domovov s radosťou a nádejou v srdci, aby sme sa o hlboký duchovný zážitok mohli podeliť s našimi blízkymi a s tými, ktorí sa tejto krásnej púte a ďakovnej svätej omše nemohli zúčastniť.

Ďakujeme Pánu Bohu za krásne počasie a za to, že sme sa mohli zhromaždiť na tomto vzácnom pietnom mieste, poznačenom nádychom bolesti a utrpenia minulosti, ale i nového začiatku a nádeje budúcnosti. Vďaka patrí i vedeniu a zamestnancom obce a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dôstojné slávenie. Veríme, že o rok sa tu opäť spolu stretneme, aby sme vzdali Bohu vďaku za jeho dary, milosti a dobrodenia, ktorými nás zahŕňa. Nech naša vďačnosť je vyjadrením našej dôvery a odovzdanosti do Jeho rúk. A na záver chceme vysloviť želanie, aby nám na ktoromkoľvek mieste, kde budeme, pri Pánovi bolo vždy dobre.  

(Z. M.)

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS