Farnosť Stará Bystrica
Máme moc byť v raji s Bohom už teraz, byť šťastní s Ním aj v tejto chvíli ak milujeme ako On miluje, ak pomáhame ako On pomáha, ak dávame ako On dáva, ak slúžime ako On slúži.
Matka Tereza

Misie 2023 - priebeh

Ľudové misie v našej farnosti prebiehali v dňoch od 18. do 26. marca 2023.

Viedol ich Misijný tím Slovenskej provincie Misijnej spoločnosti (vincentíni, CM), ktorý tvorili P. Pavol Noga z komunity v Banskej Bystrici a P. Dominik Pavol z komunity v Lučenci. Pri spovedaní veriacich pomáhali P. Peter Šaradín, P. Róbert Bednár a P. Jozef Noga z Bratislavy, P. František Honíšek z Lučenca a P. Anton Jedinák, rodák zo susedného Zborova nad Bystricou, pôsobiaci v Dovhom na Ukrajine. V misijnom tíme praktickým spôsobom napomáhala laická misionárka Mária Uhrinová z Michalovej pri Brezne.

S otcami misionármi celý týždeň spolupracovali aj rehoľné sestry zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (vincentky, DKL): S. Dominika Bazarová a S. Žofia Nogová z komunity v Belušských Slatinách; na fare pomáhali S. Štefánia Nováková a S. Andrea Špačková z komunity v Nitrianskom Pravne.

Sväté misie vo Farnosti Stará Bystrica sa konali po 28 rokoch (posledné v roku 1995 viedli otcovia redemptoristi).

 

  • Predmisijný víkend

P. Pavol Noga CM prišiel do našej farnosti už v piatok 10. marca spolu s 23 mladými misijnými dobrovoľníkmi zo Združenia mariánskej mládeže, pochádzajúcimi z rôznych kútov Slovenska (Banská Bystrica, Teplička nad Váhom, Horný Vadičov, Turany, Lendak, Trnava, Brezno). Svoje poslanie začali večer slávením svätej omše a adoráciou, po ktorej každý prijal osobitné požehnanie s Oltárnou sviatosťou.

V sobotu 11. marca títo mladí dobrovoľníci, sprevádzaní našimi 11 mladými dobrovoľníkmi, sa rozdelili do 11 skupín a prešli celou farnosťou, rozdelenou do 5 rajónov, od domu k domu, všetkých osobne pozvali na prežívanie misií. Rozniesli tak a odovzdali cca 980 obálok s programom misií. Toto pozývanie potom spolu s P. Pavlom zhodnotili pri vzájomnom zdieľaní. Následne slávením svätej omše svoju misiu ukončili.

Potrebovali sa posilniť aj telesne, takže fara bola naplnená príjemným hlukom, veselosťou, radosťou a nadšením z konania tejto služby. Pohostenie pre nich pripravovali S. Štefánia a S. Andrea z darov našich farníkov. Ubytovaní boli v chatkách (apartmánoch), ktoré na túto príležitosť poskytla Obec Stará Bystrica.

V nedeľu P. Pavol slávil všetky sv. omše vo farnosti. V kázni priblížil cieľ misií a horlivo pozýval na ich prežívanie.

 

  • Sobota 18. marca 2023

Misie sa začali v sobotu 18. marca úvodnou svätou omšou vo Farskom kostole sv. Michala Archanjela, spojenou s „odovzdaním“ farnosti misionárom. P. Pavol a P. Dominik vošli do farského kostola slávnostným spôsobom, oblečení v misijnom rúchu, s misijnými krížmi na hrudi. Na sv. omši boli prítomné aj sestry vincentky z Nitrianskeho Pravna.

Po speve a modlitbe k Duchu Svätému domáci farár Jozef Hlinka privítal otcov misionárov a odovzdal im symbolicky farnosť: duchovnú starostlivosť symbolom štóly (symbol kňazskej moci) a správu farnosti symbolom kľúča. Potom sa farár modlil modlitbu požehnania misionárov. P. Pavol predniesol modlitbu za sväté misie.

Sv. omšu slávil P. Pavol spolu s P. Dominikom a domácim kňazom. V prvej misijnej kázni P. Pavol uvažoval o téme Kde si, Adam?

 

  • Nedeľa 19. marca 2023

P. Pavol slávil nedeľné sv. omše v Starej Bystrici, P. Dominik v Klubine. Obaja v misijných kázňach hovorili na tému Generálna sv. spoveď. (Misie, ktoré konajú duchovní synovia sv. Vincenta de Paul, sú zamerané na fenomén generálnej svätej spovede.)

Popoludní sa P. Pavol stretol v kostole s mládežou. Rozprával mladým o svojom živote pred kňazskou vysviackou, vysvetlil, prečo sa stal práve misionárom. Spomínal tiež na svoje pôsobenie na Hondurase. Priblížil, v akých podmienkach sa tam žije, akým spôsom tam slávia sväté omše, svadby, birmovku a pod. Rozprávanie spestril pár vetami po španielsky. Zdôraznil, že sa nemáme báť smrti, lebo vtedy ideme domov k Pánu Ježišovi. Mladí mali možnosť pýtať sa na to, čo ich zaujímalo.

Večer sa konala stavovská náuka pre mužov, ktorú viedol P. Pavol. Zúčastnilo sa jej mnoho mužov, ktorí tentoraz nesedeli v kútoch či na chóre, ale vo všetkých laviciach kostola. Na záver nádherne zaspievali pieseň Tebe žijem, Ježiš môj.

 

  • Pondelok 20. marca 2023

Rannú sv. omšu zo slávnosti sv. Jozefa (preloženej z predchádzajúcej nedele) slávil P. Dominik s misijnou kázňou na tému Hriech.

V dopoludňajších hodinách otcovia misionári spolu so sestričkami a laickou misionárkou navštívili ZŠ s MŠ v Starej Bystrici. Program bol rozdelený na dve stretnutia – zvlášť pre prvý stupeň v dolnej škole a zvlášť pre druhý stupeň v hornej škole. Žiaci spolu s učiteľmi pripravili pre misionárov peknú prezentáciu školy. Milé bolo i stretnutie s najmenšími predškolákmi na školskom dvore. Pátri sa primerane veku detí prihovorili všetkým skupinám a pozvali ich na prežívanie misií.

Po obede nasledovala návšteva Obecného úradu v Starej Bystrici. Misionárov privítal pán starosta, zopár poslancov a pracovníci úradu. V družnom rozhovore misionári hovorili o potrebe vzájomnej spolupráce miestnej samosprávy s farnosťou a o témach, ktoré v ostatnom čase hýbu spoločnosťou.

Popoludní P. Dominik viedol sv. omšu pre deti. Počas svätých omší za účasti detí (dnes i v nasledujúce dni) P. Dominik najmenším účastníkom misií vhodným a veľmi zaujímavým spôsobom sprostredkoval základné pravdy viery. Nechýbali ani rôzne aktivity a súťaže, do ktorých sa zapájali aj tí najmenší. V dnešnej omši hovoril o dôležitosti čistého srdca. Spolu s deťmi rozoberal stať z Biblie o stratení Pána Ježiša v chráme.

Omše pre deti spevom sprevádzala laická misionárka a spolupracovníčka misijného tímu Mária zo spoločenstva MiSeVi, t.č. študujúca v Banskej Bystrici, ktorá z miestnych detí vytvorila malý spevokol. Mladí spolu s deťmi hrali a spievali detské kresťanské piesne – „ukazovačky“.

Večernú omšu s misijnou kázňou na tému Obrátenie slávil P. Pavol.

Po svätej omši sestry vincentky prezentovali a rozdali Zelený škapuliar.

Potom P. Dominik viedol stavovskú náuku pre ženy, počas ktorej rozprával o prikázaniach Desatora aj z pohľadu ženy a matky. Predstavil nádhernú modlitbu ženy k Panne Márii.

 

  • Utorok 21. marca 2023

Rannú sv. omšu slávil P. Pavol s misijnou kázňou na tému Spoveď.

Dopoludnia, podobne ako v pondelok, sa konala návšteva ZŠ s MŠ v Klubine. Deti 1.-4. ročníka si pre misionárov pripravili peknú báseň o sv. Vincentovi. Milé bolo aj stretnutie s predškolákmi.

Nasledovala návšteva Obecného úradu v Klubine, stretnutie s jeho zamestnancami.

Popoludní obaja otcovia misionári začali spovedať.

Sestry Dominika, Žofia a Štefánia ponavštevovali chorých, aby ich pripravili na príchod kňaza-misionára v nasledujúce dni a na generálnu sv. spoveď.

Popoludňajšiu sv. omšu pre deti viedol P. Dominik. Rozoberal spolu s deťmi stať z Biblie o prvom Ježišovom zázraku v Káne Galilejskej.

Po sv. omši sa začalo s nácvikom divadielka o sv. Kataríne Labouré. Viedli ho misionárka Majka a rehoľné sestry Dominika a Žofia, pomáhali aj naše katechétky a neskôr bohoslovci.

P. Dominik slávil aj večernú sv. omšu s misijnou kázňou na tému Smrť a súd. Veriaci si priniesli okrem sviečok aj fotografie svojich zosnulých, ktoré pred svätou omšou poukladali na oltár. Po omši viedol procesiu na cintorín a vykonal tam pobožnosť. P. Pavol konal to isté v Klubine, kde predtým aj spovedal.

 

  • Streda 22. marca 2023

Rannú sv. omšu slávil P. Dominik s misijnou kázňou na tému Cirkev.

Po omši zasadli otcovia misionári do spovedníc, aby boli k dispozícii veriacim, žiadajúcim o spoveď. Pridali sa aj pátri Peter, Róbert a Jozef. Sestry pokračovali v navštevovaní chorých.

Omšu pre deti popoludní viedol P. Dominik. Názorne vysvetlil deťom, aké je dôležité byť „nabitý“ a nie „vybitý“ a ako sa môžeme opäť rýchlo „nabiť“. Po svätej omši deti pokračovali v nácviku divadielka.

Večernú sv. omšu s misijnou kázňou na tému Ježiš – Darca života slávil P. Pavol.

Po nej nasledoval „Večer svedectiev“, v ktorom predniesli nádherné svedectvo manželia Janka a Marek Kunštárovci zo spoločenstva MiSeVi, ktorí k nám zavítali zo Zvolena spolu so svojimi 4 detičkami.

S veľkým záujmom sa stretla aj aktivita s názvom „Nikodémova noc“, ktorá dala možnosť osobného stretnutia a rozhovoru s misionármi ľuďom, ktorí z rôznych príčin nemôžu pristupovať k sviatostiam.

 

  • Štvrtok 23. marca 2023

Rannú sv. omšu slávil P. Dominik s misijnou kázňou na tému Viera.

Otcovia misionári spovedali celý deň.

Večerná omša na tému Eucharistia, ktorej predsedal P. Pavol, bola slávnostná, veriaci prinášali viaceré symbolické dary. Sväté prijímanie sa podávalo všetkým pod obidvoma spôsobmi. Dojímavá bola chvíľa, keď miestny farár kľačiačky odprosil veriacich za chyby svoje i svojich predchodcov a všetkých kňazov.

Potom sa rozhoreli na oltári a po kostole malé kahančeky a prebiehala adorácia na spôsob Taizé. P. Pavol sa počas adorácie prihováral otázkami, ktoré nám často kladie sám Pán Ježiš, no my ich niekedy nechceme počúvať. Atmosféru dotvárali pekným spevom piesní mladí zo Združenia mariánskej mládeže z Banskej Bystrice a Oblastného spoločenstva Rajec.

 

  • Piatok 24. marca 2023

Piatok bol tradične pôstnym dňom. Kňazi a mnohí veriaci tento prísny pôst obetovali za duchovné ovocie misií.

Ranné omše v Starej Bystrici i v Klubine boli pre chorých s misijnou kázňou na tému Utrpenie. P. Pavol kázal v Starej Bystrici a P. Dominik v Klubine. Pri sv. omšiach spolu s ostatnými spolubratmi udelili chorým sviatosť pomazania chorých.

Po svätej omši S. Dominika predstavila a rozdala Červený škapuliar.

V dopoludňajších hodinách otcovia misionári Pavol, Dominik a František navštívili chorých doma, vyspovedali ich a udelili sviatosť pomazania chorých. Sprevádzali ich domáci dobrovoľníci. Popoludní a večer ešte pátri spovedali; pridal sa k nim aj P. Anton, ktorý prišiel na návštevu svojich rodičov a neobišiel ani misie v našej farnosti.

Večerná omša s P. Dominikom sa niesla v znamení lásky: misijná kázeň na tému Láska, dojímavé obnovenie manželských sľubov, zástup manželov celou dĺžkou kostola, stredom aj po bokoch, stojacich oproti sebe a pozerajúcich si do očí a pritom odriekavajúcich manželský sľub, jednotlivé požehnanie manželov...

Hoci počasie hrozilo dažďom, predsa sa uskutočnila krížová cesta ulicami farnosti, trasou v dĺžke 1,5 km. Veriaci preniesli symbolicky celou farnosťou obnovený misijný kríž, ktorý nakoniec položili k jeho pôvodnému miestu pri farskom kostole, kde bol v nasledujúci deň vztýčený. Veľký a dosť ťažký kríž nieslo viacero mužov, jedno zastavenie ženy a jedno kňazi. Na záver si všetci kríž uctili bozkom.

 

  • Sobota 25. marca 2023

Pri rannej svätej omši zo slávnosti Zvestovania Pána P. Dominik kázal na tému Modlitba. Zamýšľal sa nad modlitbou Zdravas Mária.

Pri tejto svätej omši 2 rehoľné sestry, dcéry kresťanskej lásky (DKL, vincentky) – S. Dominika a S. Žofia – zložili sľuby. (Sestry vincentky skladajú sľuby každý rok 25. marca, vždy vo svojej komunite. Teraz – po prvýkrát v histórii – kvôli službe pri misiách v našej farnosti dostali od sestry predstavenej výnimku, že môžu skladať sľuby tu, mimo svojej komunity.) Bola to veľmi dojímavá chvíľa.

Popoludní sa mladým v kostole prihovorili seminaristi Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul Peter Ťažký a Ján Kolla. Zaujímavými svedectvami o svojom prežívaní viery a o povolaní sa snažili povzbudiť mladých k objavovaniu vlastného povolania.

Pred večernou omšou deti zahrali divadielko o sv. Kataríne Labouré. Po skončení divadielka malí herci rozdali Zázračnú medailu prítomným veriacim.

Misijná kázeň P. Pavla bola na tému Panna Mária. Po svätej omši sestry vincentky predstavili Zázračnú medailu a rozdali ostatným, ktorým sa jej neušlo pred svätou omšou. Páter medaily požehnal.

 

  • Nedeľa 26. marca 2023

Nedeľným omšiam vo farskom kostole predsedal P. Dominik, v Klubine P. Pavol. Obaja kázali na tému Kríž.

Popoludní bola vo farskom kostole záverečná pobožnosť, pri ktorej sme sa pred vystavenou Oltárnou sviatosťou poďakovali za dni milosti, pomodlili modlitbu zverenia farnosti pod ochranu Panny Márie a zaspievali chválospev Te Deum.

Otcovia misionári odovzdali farnosť naspäť miestnemu farárovi symbolmi štóly a kľúča. Farár prevzal od misionárov aj dekrét o konaní misií. Následne duchovný otec a farníci slovom i skromnými symbolickými darmi poďakovali misionárom, rehoľným sestrám i všetkým spolupracovníkom a veriaci verejne odprosili svojho kňaza.

Otcovia misionári zároveň ohlásili obnovu misií, ktorá sa uskutoční o rok.

Za spevu piesne sa všetci prítomní odobrali pred kostol, kde nasledovalo požehnanie obnoveného misijného kríža, ktorý stojí na svojom pôvodnom mieste. P. Pavol požehnal kríž i pamiatkové krížiky, ktoré misionári zadovážili pre veriacich. Každý si uctil kríž pokľaknutím a pobozkaním, pričom mohol získať úplné odpustky.

Pri tomto misijnom kríži bude možné získať úplné odpustky v nasledujúce 3 dni počas roka: vo výročný deň požehnania – 26. marca, na sviatok Nájdenia svätého kríža – 3. mája a na sviatok Povýšenia svätého kríža – 14. septembra. V ostatné dni čiastočné odpustky.

Sestry vincentky všetkých pozvali na malé symbolické agapé – každému ponúkli z koláčikov, ktoré veriaci podonášali na faru.

Miništranti a mladí rozdali všetkým ako pamiatku na misie malé obrázky s misijným krížom a modlitbou.

Na záver sa veriaci osobne rozlúčili s misionármi.

 

Počas celých misií si veriaci mohli v kostole zakúpiť rozličnú náboženskú literatúru, devocionálie a obrazy, ako aj pamätné misijné krížiky. Mohli tiež omšovými úmyslami, odovzdanými misionárom, pomôcť kňazom na Ukrajine a na Hondurase.
 

dekret

obrazok1    obrazok2

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS