Farnosť Stará Bystrica
Rob to, čo dokážeš a modli sa za to,
čo nedokážeš – a Boh dá, aby si to dokázal.
sv. Augustín

Koronavírus - obmedzenia a informácie

 • Od 1. 10. 2020 platí všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.
 • Od 16. novembra 2020 na bohoslužby môžeme využiť max. polovicu miest na sedenie (presnejšie nižšie).
 • Úradné záležitosti na farskom úrade: na vybavenie uprednostnite telefonický alebo mailový kontakt; ak bude potrebné, dohodnite osobnú návštevu úradu. (Informovať sa je možné prostredníctvom telefónu alebo mailu.)

(Opatrenia platné v našej farnosti sú priebežne aktualizované vo vnútri tohto článku.)

==================================

 

K dišpenzu od fyzickej účasti na omši:

 • Veriaci, ktorí sú viac ohrození, ľudia vo vyššom veku, taktiež trpiaci chronickými ochoreniami, ľudia po operačných zákrokoch, ako aj tí, ktorí sa starajú o seniorov, atď., nech uprednostnia sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.
 • Dišpenz by pre nás nemal znamenať "voľnú nedeľu". Od povinnost svätiť sviatočný deň nás tento dišpenz neoslobodzuje. Mali by sme preto hľadať možnosti, ako zasvätiť sviatočný deň, hoci nemôžeme byť fyzicky prítomní na svätej omši.
 • Využime možnosť sledovania priameho prenosu svätej omše a tiež možnosť prijatia Eucharistie mimo slávenia omše.

 

Pravidlá pre pobyt v kostole a pri slávení svätej omše:

 • Hromadné podujatia v jednom okamihu v počte nad 6 osôb sú zakázané. (Platí aj pre okolie kostola.)
 • Bohoslužby slávime v interiéri kostola s obmedzeniami (výnimkami z predchádzajúceho zákazu).
 • Pri bohoslužbách využívame výlučne označené miesta na sedenie, a to tak, že medzi obsadenými miestami ostáva jedno miesto neobsadené – vedľa seba aj pred sebou a za sebou (tzv. šachovnicové sedenie).
  Platí pre všetkých! Miesta na státie sa nemôžu využívať!
 • Pri bohoslužbách mimo predchádzajúceho (s výlučne sediacimi) môže byť v kostole v jednom okamihu koncentrácia 1 osoba na 15 m2 (t. j. v našom farskom kostole cca 25 osôb).
 • Pri hlavnom vchode do kostola je umiestnené upozornenie na platné opatrenia.
 • Ak bude potrebné, bude fungovať systém prihlasovania na sv. omše.
 • Do kostola majú zakázaný vstup osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.
 • Vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka)!
 • Pri vstupe do kostola (vždy) si dezinfikujeme ruky.
  (V predsieni farského kostola je dezinfekcia na stene; môže sa použiť aj vlastný dezinfekčný prostriedok.)
 • Všetci účastníci bohoslužieb sú povinní dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky.
 • V kostole je zabezpečené vetranie (oknami). Pravidelne sú dezinfikované kľučky a kontaktné plochy. 
 • Sväteničky zostávajú prázdne, nepoužívame požehnanú vodu pri vstupe ani pri východe z kostola.
 • Z lavíc boli odstránené všetky knižky, texty, ružence a ostatné súkromné (aj zabudnuté) veci.
  (Tieto predmety sú označené a uložené v sakristii; majitelia si ich môžu vypýtať a odniesť.)
 • Znak pokoja sa vynecháva (nepodávame si ruky; môžeme nahradiť úkonom hlavy).
 • Sväté prijímanie sa v tomto čase na základe dovolenia biskupskej konferencie podáva prednostne do rúk.
       •  Na chvíľu prijatia Eucharistie si zložíme rúško.
       •  Pristúpime ku kňazovi tak, že predložíme dlane položené na seba vo výške hrude.
       •  Kňaz položí Eucharistiu veriacemu na otvorenú dlaň.
       •  Veriaci si pred kňazom druhou rukou vezme Eucharistiu z dlane a vloží do úst.
       •  Nasadíme si rúško a až potom odídeme na svoje miesto. Neodchádzame spred kňaza s Eucharistiou v ruke!
       •  Kto z vážneho zdravotného alebo iného dôvodu nemôže (príp. nechce) prijať Eucharistiu do rúk, nech prichádza na sväté prijímanie posledný.
 
 
 
 
 

Odkazy:

 

Podávanie svätého prijímania do rúk

K téme prijímania Eucharistie do rúk

V núdzi bez spovedníka si vzbuďme dokonalú ľútosť

Možnosť získania odpustkov

Vysvetlenie odpustkov a foriem spovede

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS